Showing posts with label UbuntuMyanmar. Show all posts
Showing posts with label UbuntuMyanmar. Show all posts

Wednesday, May 4, 2016

Remove all thumbs.db files in Ubuntu

Remove all thumbs.db files in Ubuntu

following command will be find and delete the "thumbs.db"

 find . -iname 'thumbs.db' -exec rm -rfv {} +

for more detail about command and switch

http://explainshell.com/explain?cmd=find+.+-iname+%27thumbs.db%27+-exec+rm+-rfv+%7B%7D+%2B

find . -iname '*.db'| xargs rm -rfv

http://explainshell.com/explain?cmd=find+.+-iname+%22*.db%22+%7C+xargs+rm+-rfv

Sunday, October 18, 2015

Backup your Raspberry Pi Image

Using dd to backup a PI SDသင္ ၏ Raspberry Pi SD card ကို backup အေနျဖင့္ image file ျပဳလုပ္ရန္ အဆင့္ဆင့္ ကို ေအာက္ပါအတိုင္းျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

sudo fdisk -l

သင္၏ SD card ကိုစာျဖင့္ေရးမွတ္ထားပါ။
အမ်ားစုကို /dev/sdb1 ဟုေတြ့ျမင္ရပါမည္ ။

 

မွတ္ခ်က္ ။။ သင္backup လုပ္လိုေသာ SD card မွ အပ အျခား SD Card / Memory Stick မ််ားကို သင္၏စက္ႏွင့္မခ်ိတ္ဆက္ထားရ။


ေအာက္ေဖာ္ျပပါ command သည္ SD card ကို image file ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္ ။

sudo dd bs=4M if=/dev/sdb | gzip > /home/your_username/image`date +%d%m%y`.gz

***your_usernameသင္၏ user account  အမည္

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ command သည္ image file ကို listျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္ ။

ls | grep image

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ command သည္ backup image file ကို SD card သို့ restore ျပန္လည္ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္ ။

sudo gzip -dc /home/your_username/image.gz | dd bs=4M of=/dev/sdb

 

Application for Raspberry Pi
Raspberry Pi တြင္ ထည့္သြင္းအသုံးျပဳႏိုင္ေသာ Applications မ်ား

Raspbian “wheezy” ေပၚတြင္ applications မ်ားထပ္မံထည့္သြင္း အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

Applications မ်ားထည့္သြင္း မွဳ မျပဳလုပ္မွီ-

Terminal ကို ဖြင့္၍ ေအာက္ပါအတိုင္း update, upgrade ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

sudo apt-get install update; sudo apt-get upgrade

ျပီးေနာက္ applications install ျပဳလုပ္လိုပါက-

sudo apt-get install <packagename>

<packagename> ေနရာတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ Application Name မွ မိမိႏွစ္သက္ ရာ applicationsကို ထည့္သြင္းရမည္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ applications မ်ားကိုထည့္သြင္းအသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္-

                                         Applications for Raspberry Pi
Sr.NoApplication NameProgram DescriptionsRemarks
1abiwordWord Processor
2amsnMSN messengerSlow to open/ Close but works
3audacityAudio Editor/Player
4avifile-playerUseless for video but plays WMA +MP3 music
5brandyBBC BASIC V ProgrammingType 'brandy'
6bwbasicbywater BASIC ProgrammingType 'bwbasic'
7espeakCommand Line Text2Speech Synth
8evolutionEmail Calender Contacts Memos Tasks
9extcalcPowerful Scientic Calculator
10fehCommand Line Image ViewerWith many options
11filezillaFTP file sharing client
12fotoxxPhoto Editor
13fraqtiveMandelbrot Designer
14galculatorCalculator
15gimpGNU Image Manipulation Program
16gnumericSpreadsheets
17gpaintMS Paint-like drawing
18grafx2256-Color Paint Program
19grisbiPersonal Finance Management Program
20homebankManage Personal Accounts At Home
21lifeographPrivate digital diary
22matchboxOn-screen Keyboard
23mcMidnight Commander- terminal file managerType 'mc'
24milkytrackerMusic creation tool inspired by Fast Tracker 2
25openoffice.orgOffice Productivity Suite
26oxineMedia Center for MPEG, MP3 and WMA
27qrencodeQR Code encoder> PNG imageType qrencode<string> -o filename
28schismImpulse Tracker Clone
29scribusDesktop Publishing
30ghostscriptPostScript/PDF interpreterUse with Scribus
31tuxpaintA Paint Program For Young Children
32xballSimulate bouncing balls in a windowClick and drag in the window
33xchatIRC Chat Client
34xcircuitElectrical Diagram Package
35Xine-uiMediaPlayer for MPEG, MP3 and WMA
36xpadSticky Note Application
37xpaintSimple Paint Program
38xtrkcadModel Train CAD Program
39yakuakeA terminal window drops down from the top of the screen when you press F12
403dchessGame3x2d boards
41abeAbe's Amazing Adventure Game
42Ace-of-penguinsFreecell, Solitaire+Minesweeper,Teipei..
43airstrike2D Airplane Dogfighting Game
44atom4Color Puzzle Game
45atrisTetris game
46balazar3-2dCool 3D Game
47Beneath-a-steel-skySci-fi Adventure GameNice Intro!
48blobwarsMetal Blob Solid-Amazing 2D Platform Game
49blockadePuzzle Game- command line 'sudo blockade'
50bumprace2D Space Maze Game
51bygfootFootball Manager Game
52ceferinoDon Ceferino Hazaa Platform Game
53childsplayInteractive Childrens Game Collection
54crimsonCrimson Fields Tactical Game
55dangenStrange Shoot ' Em Up Game'
56dodgindiamond2Arcade Shoot 'Em Up 'Press M for Fire
57dossizolaIsola Board Game
58empireText-Only Empire Building Game
59Fillets-ngFish Fillets Puzzle Game
60flobopuyoConnect4 meet Tetris
61freealchemistBlock Game
62freedinkRPG ( Use GNU Free Dink from Other)
63freedroidParanoid Game Clone
64Frozen-bubbleFronzen Bubble 2 Game
65geki2Xenon-like vertical shoot'em up (Fantistic!)
66geki3R-Type-like horizontal shoot'em up (Amazing)
67ghetrisA Tertrissudo-like Game On a Hexagonal Grid
68glotskiSlide Blocks To Reach A Goal
69glpecesTangram Puzzle Game Clone
70gmchessChinese Chess Game (Xiangqi)
71gnugoThe Game Of 'Go'
72gnujumpPlatform Game
73gnuminishogiMini Shogi 5x5 BoardType ' help '
74gollyGame of Life Simulator
75gravitywarsGravity Force Clone
76grhinoOthello/Reversi Board Game
77groundhogSimple Logic Game
78gtansTangram Puzzle Game
79gtkatalanticGame like Monopoly
80gtkballsLogic Game
81gtkboardMany Board Games In One Program
82gtkpoolPool Billiard Game
83Hex-a-hopHexagonal Tile Puzzle Game
84hexalateColor Matching Puzzle
85hexxagonHexagonal Ataxx Clone
86Holotz-castleMystery Platform Game
87hrdHuaRongDao Puzzle Game
88jesterBoard Game Similar To Othello
89kballGame Of Skill And Reflexes
90Ketm2D Scrolling Shooter
91komiKomi The Space Frog Arcade Game
92lateA Bit Like Bally II
93lbreakout2A Fast Ball-and-paddle Game
94liquidwarMultiplayer Wargame
95lmarblesBuild Figures Out Of Colored Marbles
96lmemoryA Children's “Memory” card Game
97luolaMultiplayer Cave-Flying Game
98madbomberA Kaboom! Clone
99magicmazeRescue Maiden / Avoid Monsters
100magicorPuzzle GameSlow!
101mazeofgaliousThe Maze of GaliousSlow!
102meritousAction-adventure Dungeon Crawl Game
103MicropolisReal-time City Management Simulator
104mokomazeBall-in-labytirh-game for the FreeRunner
105Moon-landerGame
106mousetrapA Simple Game of Ball Chasing
107netmaze3D Multiplayer Combat Game
108nikwiPlatform GameGood, but slow berween levels
109njamPacman-like Game With Multiplayer Support
110oneisenough2D Platform GameEpic Struggle of Balls
111Open-invadersSpace InvadersCrashes Randomly
112openyahtzeeClassic Dice Game of Yahtzee
113overgodBi-directional Scolling Arcade Game
114pachiPlatform Game Featuring Pachi el Marciano
115pacmanChase Monsters In A labyrinth
116palapeliJigsaw Puzzle Gameslow to load
117pangzeroPop Balloons With A Harpoon
118pathogenPathogen WarriorMatch 3d Model Structures
119pathologicalPuzzle Game Involving Paths And Marbles
120pegsolitaireAn Education Game Similar To Hi-Q
121penguin-commandA missile Command Clone
122penteFive In A Row Game
123petrisPeter's Tetris -A Tetris (TM)Clone
124pingusFree Lemmings (TM) Clone
125pokerthTexas Hold'em Game
126powermangaVertical Shoot 'em Up With 3D GFX
127quarryBoasd games Go, Amazons, and Reversi
128rafkillVertical Shoot 'em Up
129ri-lia toy train simulation game
130Sgt-puzzlesSimon Tatham's Puzzle Collection
131simutransTransporatation simulator
132slimevolleyUnrealistic 2D volleyball Simulation
133snake4Snake Game
134solarwolfCollect the Boxes And Don't Become Mad
135sopwithPort Of the 1980's Side-scrolling WWI Dogfighting
136sapcearyarya3rd Person Shooter In Pseudo-3D
137spoutTiny Abstract Black And White 2D Cave-shooter
138starvoyager2D ' Star Trek' themd arcade game
139staxCollection Of puzzle Game Similar To Tetris Attack
140stroqA Polarium/Chokkan Hitofude Clone
141supertuxClassic 2D Jump 'n Run Sidescrlooer With Tux
142technoballzBreaking Block Game Ported From The Amiga
143tegTurn Bbased Strategy Game
144tenmadoShoot 'em up gameBlue or Red World
145tennix2D Tennis Game
146tictactoeTic-tac-toe Game written in Ruby
147tmwThe Mana world Is A 2D MMORPG
148tomeSingle-player, text based, Dungeon Simulation Game
149toppler“ Nebulus “ 8/16- bit clone
150Tummmiki-fighters2D ShooterVery slow
151tuxpuck“Shufflepuck Cafe “ Clone
152tuxtypeEducational Typing Game For Children
153tworldChip's Challenge Game Engine Emulation
154typespeedZap Words Flying Acro;ss the screen By Typing
155viruskillerGame about Viruses Invading Your computer
156vodovodLead The Water to the Storage Tank
157whichwayisup2DPlatform game with a rotational Twist
158wingGalaga-like Adcade GameCTRL = fire
159xasteroidsX-based asteroids-style Arcade Game
160xblastMultiplayer GameOnly works In Mini-mode
161xbombA ' Minesweeper' Game with Shapes
162xbubbleA puzzle bubble Clone
163xchainA Strategy Game for 2-4 player
164xdemineurPuzzle Game
165xevilViolent Side-scrolling Game
166xinv3d3D Space Invaders
167xjigJigsaw Puzzle GameMiddle Mouse button to mirror
168xjumpJumping Game
169xlettersType Falling words before they land
170xmahjonggTile-based Solitaire Game
171xmileThe Classic Game Of Mille Bournes
172xmpuzzlesCollection Of puzzle Game
173xoidsAsteroids GameRight Shift to Fire
174xonixBally II-like game
175xpat2Generic Patience Game
176xscavengerA lode-runner-like Platform Gmae
177xshisenShisen-sho Puzzle Game
178xskat3 Player Card GameSkat
179XsolX Solitaire
180xsoldiershoot 'em up gameAmazing
181xtronTron game for X11
182xviera Four in a row game
183xwelltris3D Tetris like popular game similar to Welltris
184zangbandA single player, text based, rogue like game
185zataackaArcade Multiplayer game like nibbles
We finished testing all the games, but ran out of time totest all the apps.